Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Vítej, ať věříš, či nikoliv

Motto

„Když jsem byl nevěřící, myslel jsem si, že věřící jsou ti divní lidé, kteří věří něčemu, co je někde napsané.

Když jsem sám uvěřil, zjistil jsem, že to, že věřící něčemu věří je až důsledek toho, že uvěřili Někomu. Že uvěřili živému Bohu a na základě toho věří Božímu slovu, které je napsáno v Bibli. Protože poznali, že v Bibli je pravda.

Nepodám Vám důkaz, že Bůh je, ani Vás do Božího království nepřivedu. To může udělat jedině Bůh. Já Vám jen můžu ukázat cestu k Němu, pokud o to budete stát…“

… a tenhle znáte?

Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ž 34,20 I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremjášovi: „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ Jr 32,26-27 Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žd 13,16 Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Ž 74,12 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Ž 20,8 Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Ž 68,20 Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy. Mi 4,5 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘ Iz 41,13 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Sk 16,34 Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jb 31,4 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? L 18,7 Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Ž 37,25 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 1Tim 2,1-2 Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. 1Tes 2,3 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nah 1,7 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ J 1,29 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1P 1,8 Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2K 3,12 Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Sk 18,10 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Abk 13,17-19 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Fp 3,7-8 Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Mk 1,35 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 1J 1,3 Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Sk 4,11-12 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Žd 11,6 My jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. 1J 4,16 Bůh je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Ř 3,26 Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. 2. list Petrův 1,16 Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ Matouš 27,54 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Filipským 4,8-9 Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘ Židům 13,5-6 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,24-26 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2,8-9 Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a věří. Jan 20,29 To, čemu věříme, není založeno na tom, co činíme, ale to, co činíme, je výsledkem toho, čemu věříme.
2012 – 2024   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)